Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Taakomschrijving DSCJ

1. De contacten van de DSCJ met het districtsbestuur en vice versa worden onderhouden via de portefeuillehouder evenementen. 

2. De commissie dient zich te houden aan de algemene bepalingen zoals deze vermeld zijn in artikel 8. 

3. De taken van de commissie zijn:

a. Zich houden aan de richtlijnen van de Nationale Scheidsrechter Commissie Judo (NSCJ).

b. Uitvoeren van besluiten van het districtsbestuur op organisatorisch gebied.

c. Geven van ter zake doende adviezen aan het districtsbestuur.

d. Zorgen voor een planning en indeling van de scheidsrechters voor de districtwedstrijden en het oproepen voor deze wedstrijden.

e. Bijhouden van een presentielijst van de scheidsrechters bij de districtwedstrijden.

f. Organiseren van nieuwelingencursussen en het verzorgen van de daarbij behorende (praktijk) examens in overleg en in samenwerking met de NSCJ.

g. Organiseren van en het leiding geven aan de applicatiecursus en de technische dag voor de scheidsrechters (en coaches) in overleg en in samenwerking met de NSCJ.

h. Zorgen voor een goede begeleiding van de scheidsrechters.

i. Maken van beoordelingen van de scheidsrechters, in voorkomende gevallen bevorderen van de scheidsrechters dan wel voordragen voor een examen voor een hogere licentie.

j. Beoordelen van de kwaliteit van de goedgekeurde toernooien in samenwerking met de DTC en hierover te rapporteren aan het districtsbestuur.

k. Verlenen van bijstand aan de organisatie van Nederlandse kampioenschappen en nationale bondskampioenschappen, die in het district worden gehouden.

l. Verzorgen van de betalingen van de onkostenvergoedingen voor de leden van de commissie en de scheidsrechters in in overleg en in samenwerking met de portefeuillehouder financiële middelen. 

4. Stelt jaarlijks in maart voor het volgende kalenderjaar een deelbegroting en budgetaanvraag op in overleg met de portefeuillehouder evenementen. 

5. Levert jaarlijks in januari input voor het evenementenoverzicht.