District Graden Commissie Judo

Ruud van Zwieten
Voorzitter
voorzitter.dgcjnh@gmail.com 

Koen Vermeule
Secretaris
info@koenvermeule.nl

Roeland Scholsberg
Technische zaken
info@toradoshi.nl 

Mirjam de Rot
Ambtelijk secretaris
dgcj@jbn-nh.nl 

Taakomschrijving DGCJ

 1. De contacten van de DGCJ met het districtsbestuur en vice versa worden onderhouden via de portefeuillehouder technische zaken. 
 2. De commissie dient zich te houden aan de algemene bepalingen zoals deze vermeld zijn in artikel 8. 
 3. De taken van de commissie zijn:
  • Zich houden aan de richtlijnen van de Nationale Graden Commissie Judo (NGCJ).
  • Werken volgens hetgeen is vastgesteld in het Dan- en Kyu-examenreglement Judo.
  • Uitvoeren van besluiten van het districtsbestuur op organisatorisch gebied.
  • Geven van ter zake doende adviezen aan het districtsbestuur (o.a. bij de aanvraag voor erepromoties en het verlenen van toestemming voor verlenging oranje kaart).
  • Uitschrijven oranje kaart na controle betalingen.
  • Verzorgen van de op de nationale open examen toernooien (dancompetitie) en de danexamens betrekking hebbende administratie.
  • Behandelen van de inschrijvingen voor de dancompetitie.
  • Controleren van de betalingen voor de dancompetitie.
  • Organiseren van en leiding geven aan de nationale open examen toernooien (dancompetitie) in goed overleg met de DSCJ.
  • Maken van een verslag van elk nationale open examen toernooi. Het verslag dient binnen veertien dagen na het toernooi in het bezit te zijn van de districtssecretaris.
  • Zorgdragen voor registratie van dan examenpunten bij de nationale open examen toernooien, bij de districtswedstrijden en bij wedstrijden in het district die daarvoor goedkeuring hebben gekregen.
  • Informeren van de judoleraren over veranderde exameneisen en mogelijke oefenstof voor de examens aanreiken.
  • Behandelen inschrijvingen voor de dan techniek examens.
  • Organiseren van en leiding geven aan de dan examens techniek voor de 1e, 2e en 3e dan judo.
  • Selecteren en uitnodigen van examinatoren.
  • Verzorgen diploma’s.
  • Organiseren van examinatorendagen voor judoleraren.
  • Stimuleren van daarvoor in aanmerking komende judoleraren voor het behalen van de examinator licentie.
  • Opmaken van een rapport van elk dan examen techniek met de behaalde resultaten. Het rapport dient binnen veertien dagen na het examen in het bezit te zijn van de districtssecretaris ter verwerking in het ledenadministratiesysteem.
 4. Stelt jaarlijks in maart voor het volgende kalenderjaar een deelbegroting en budgetaanvraag op in overleg met de portefeuillehouder technische zaken. 
 5. Levert jaarlijks in januari input voor het evenementenoverzicht.

Examinatoren

7e dan
Eric Bos
Ton Huijbers
Joop Pauel
Boy Prevos
Frits van der Werff

6e dan
Henk Harm
Jos Kops
Warner Salomons

5e dan
Eveline Beentjes
Linda Klaver
Roeland Scholsberg
Frank Scholtes
Cees Veen
Koen Vermeule
Ruud van Zwieten

4e dan
Ed van den Berg
Cees Hoebeke
Rob Raijmakers
Peter Weerenbeck
Peter Vleerbos
Tycho van der Werff

3e dan
Bert Dollé
Erik de Kort
Barry Piroli
Ron van Raaphorst
Daphne Tervelde
Jesse Thörig
Pieter de Groot
René Peereboom
Ray Stofberg
Jelle Verwer
Stefan de Vries
Peter Weerenbeck
Patrick Zwart