District Graden Commissie Jiu-Jitsu

Alfred Maatman
Voorzitter
a@maatmanbeheer.nl

Klaas Slot
Algemeen lid
klaasslot@kpnmail.nl

René Versteeg
Algemeen lid
 reneversteeg@hotmail.com

Mark Beentjes
Ambtelijk secretaris 
dgcjj@jbn-nh.nl

Taakomschrijving DGCJJ-NH

 1. De contacten van de DGCJJ met het districtsbestuur en vice versa worden onderhouden via de portefeuillehouder technische zaken. 
 2. De commissie dient zich te houden aan de algemene bepalingen zoals deze vermeld zijn in artikel 8. 
 3. De taken van de commissie zijn:
  • Zich houden aan de richtlijnen van de Nationale Graden Commissie Jiu-Jitsu (NGCJJ).
  • Werken volgens hetgeen is vastgesteld in het Dan- en kyu-examenreglement Jiu-jitsu.
  • Uitvoeren van besluiten van het districtsbestuur op organisatorisch gebied.
  • Geven van ter zake doende adviezen aan het districtsbestuur (o.a. bij de aanvraag voor erepromoties en het verlenen van toestemming voor verlenging oranje kaart).
  • Verzorgen van de op de dan examens betrekking hebbende administratie:
  • Uitschrijven oranje kaart na controle betalingen,
  • Behandelen inschrijvingen voor de dan techniek examens,
  • Verzorgen diploma’s.
  • Informeren van de jiu-jitsuleraren over veranderde exameneisen en mogelijke oefenstof voor de examens aanreiken.
  • Organiseren van en leiding geven aan de dan examens techniek voor de 1e, 2e en 3e dan judo.
  • Selecteren en uitnodigen van examinatoren.
  • Stimuleren van daarvoor in aanmerking komende jiu-jitsuleraren voor het behalen van de examinator licentie.
  • Opmaken van een rapport van elk danexamen met de behaalde resultaten. Het rapport dient binnen veertien dagen na het examen in het bezit te zijn van de districtssecretaris ter verwerking in het ledenadministratiesysteem. 
 4. Stelt jaarlijks in maart voor het volgende kalenderjaar een deelbegroting en budgetaanvraag op in overleg met de portefeuillehouder technische zaken. 
 5. Levert jaarlijks in januari input voor het evenementenoverzicht.