District Wedstrijd Organisatorische Commissie

Arnold Lindeijer
Voorzitter
arnold@bakkersportsschagen.nl

Chiel van Oppen
Secretaris
dwoc@jbn-nh.nl

Vacant
Wedstrijdsecretaris

 

Jan Bakker
Lid
bakker.dunes@gmail.com

Toon Minneboo
Lid
toonminneboo@gmail.com

Rieka Bakker
Lid
riekabakker@kabelfoon.nl 

Marcel Keizers
Lid
mm.mobiel@hetnet.nl

Vincent Minneboo
Lid

Taakomschrijving DWOC

1. De contacten van de DWOC met het districtsbestuur en vice versa worden onderhouden via de portefeuillehouder evenementen. 

2. De commissie dient zich te houden aan de algemene bepalingen zoals deze vermeld zijn in artikel 8. 

3. De taken van de commissie zijn:

a. Zich houden aan de richtlijnen van de Nationale Wedstrijd Organisatorische Commissie (NWOC).

b. Werken zoals vastgesteld in de wedstrijdbepalingen judo en de wedstrijdbepalingen jiu-jitsu.

c. Uitvoeren van besluiten van het districtsbestuur op organisatorisch gebied.

d. Geven van ter zake doende adviezen aan het districtsbestuur.

e. Beheer van het wedstrijdmateriaal.

f. Organiseren van en het leiding geven aan de districtswedstrijden in goed overleg met de DSCJ en de EHBO en in voorkomende gevallen met de DGCJ.

g. Verzorgen van de op de wedstrijden betrekking hebbende administratie:

h. Behandelen van de inschrijvingen,

i. Het maken van de weeglijsten,

j. Het maken van de pouleformulieren.

k. Controleren van de inschrijfgelden.

l. Controleren van de voor deelname benodigde bescheiden.

1. De voor deelname benodigde bescheiden bij districtwedstrijden met een nationaal vervolg zijn:

a. Het JBN bondspaspoort volledig ingevuld en voorzien van een goedgelijkende pasfoto;

b. De geldige JBN nationale sportpas;

c. Nederlands paspoort of identiteitsbewijs.

2. De voor deelname benodigde bescheiden bij overige districtwedstrijden zijn:

a. Het JBN bondspaspoort volledig ingevuld en voorzien van een goedgelijkende pasfoto;

b. De geldige JBN nationale sportpas.

3. De voor deelname benodigde bescheiden bij daarvoor vastgestelde districtwedstrijden zijn:

a. Een volledig ingevuld inschrijfformulier voor de Judo Bond Nederland.

m. Zorg dragen voor de weging.

n. Incasseren van de entree gelden en het afdragen hiervan aan de portefeuillehouder financiële middelen.

o. Bestellen van de voor de wedstrijden benodigde prijzen.

p. Verantwoordelijk zijn voor alles wat te maken heeft met de inrichting en de aankleding van de wedstrijdruimte (mat, tafels, scoreborden, klokken, erepodium, jurytafel, vlaggetjes (hantai), etc.)

q. Verlenen van bijstand aan de organisatie van Nederlandse kampioenschappen en nationale bondskampioenschappen, die in het district worden gehouden.

r. Zorgdragen dat geselecteerden voor Nederlandse en nationale kampioenschappen geïnformeerd worden over datum, tijd weging en plaats van dit kampioenschap.

s. (Doen) uitspreken van welkoms- en slotwoord, in overleg met eventueel aanwezige districtsbestuurder(s).

t. (Doen) uitreiken van de prijzen, in overleg met eventueel aanwezige districtsbestuurder(s).

u. Uitslagen doorgeven aan de districtssecretaris en in voorkomende gevallen aan het bondsbureau.

v. Verzorgen van de betalingen van de onkostenvergoedingen voor de leden van de commissie in overleg en in samenwerking met de portefeuillehouder financiële middelen. 

4. Stelt jaarlijks in maart voor het volgende kalenderjaar een deelbegroting en budgetaanvraag op in overleg met de portefeuillehouder evenementen. 

5. Levert jaarlijks in januari input voor het evenementenoverzicht.